KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

CCTV UYARISI: Güvenliğiniz için, bu bina ve eklentileri TAV İşletme Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından güvenlik kameraları ile izlenmektedir. CCTV Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni için: [www.tavisletmehizmetleri.com.tr]

TAV İŞLETME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 
CCTV KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ
AYDINLATMA METNİ 

1. VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak TAV İşletme Hizmetleri Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.  

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [www.tavisletmehizmetleri.com.tr] adresinde yer alan TAV İşletme Hizmetleri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.

 

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket yerleşkeleri, demirbaşları, kaynakları ve tesislerinin güvenliğinin temini ile yer işletmeleri ve güvenlik politika ve prosedürlerine uyumluluk için gerekli faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları başta olmak üzere,

 • Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.
 

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışında iş ortaklarımıza, Aéroports de Paris Grubu başta olmak üzere hissedarlarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir. 
 

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas etmeniz halinde, kapalı devre kayıt yapan güvenlik kameraları kanalları vasıtasıyla elektronik ortamdan toplanmaktadır. 
 
Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile meşru menfaat hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır. 
 

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 
 
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, [www.tavisletmehizmetleri.com.tr] adresinden ulaşabileceğiniz TAV İşletme Hizmetleri Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
 
TAV İşetme Hizmetlerine ait tüm KVKK Aydınlatma Metni ve Açık Rıza metinlerine linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

PERSONAL DATA PROTECTION AND PROCESSING DISCLOSURE

CCTV WARNING: For your security, this building and its annexes are monitored by security cameras by TAV İşletme Hizmetleri Anonim Şirketi. For the Disclosure of Personal Data Protection and Processing on CCTV: [www.tavisletmehizmetleri.com.tr]

TAV İŞLETME HIZMETLERI ANONİM ŞİRKETİ 
CCTV PERSONAL DATA PROTECTION AND PROCESSING
DISCLOSURE

1. DATA CONTROLLER

According to the Personal Data Protection Law no. 6698 (the "Law"), your personal data may be processed by TAV İşletme Hizmetleri Anonim Şirketi (the "Company"), as the data controller, in the context explained below. 

You can reach detailed information regarding the processing of your personal data in the TAV İşletme Hizmetleri Anonim Şirketi Policy on Protection and Processing of Personal Data (the "Policy"), available at the address of [www.tavisletmehizmetleri.com.tr].
 

2. PURPOSE OF PROCESSING YOUR PERSONAL DATA

Your personal data, which shall be collected, may be processed, according to the basic principles laid down in the Law and within the terms and conditions of processing personal data set forth in articles 5 and 6 of the Law, for the purposes of, mainly, ensuring the security of the Company's premises, fixtures, resources and facilities, and conducting necessary activities in harmony with the security policies and procedures,

 • planning and/or performing the activities of ensuring legal and technical security of our Company and of related persons who have business relation with our Company

("Purposes")

 

3. PARTIES TO WHOM YOUR PERSONAL DATA SHALL BE TRANSFERRED AND THE PURPOSES OF TRANSFER

Your personal data which shall be collected may be disclosed to our business partners in Turkey and abroad, to our shareholders, mainly the Aéroports de Paris Group, to our suppliers, legally authorized public authorities and competent private persons, in order to achieve the Purposes, in accordance with the personal data processing terms and conditions set forth in articles 8 and 9 of the Law. 
 

4. METHOD AND LEGAL REASON FOR COLLECTING YOUR PERSONAL DATA

In case you contact our Company, your personal data shall be collected in the electronic environment via the channels of security cameras making the closed-circuit recording. 

In addition, your personal data shall be collected based on the legal reasons of the fulfillment of legal obligations set forth in articles 5 and 6 of the Law, and legitimate interests. 

5. AS A DATA SUBJECT, YOUR RIGHTS AS MENTIONED IN ARTICLE 11 OF THE LAW

We hereby notify that, as a data subject, you have the following rights according to article 11 of the Law:

 • To learn whether your personal data are processed or not,
 • If your personal data are processed, to request information in relation thereto,
 • To learn the purpose of processing your personal data and whether they are used in compliance with the purpose,
 • To know the third persons, to whom your personal data are transferred in Turkey and abroad,
 • In case your personal data are processed incompletely or incorrectly, to request the correction thereof and to request that any operation carried out in this context is reported to the third persons, to whom your personal data is transferred,
 • Despite being processed in compliance with the provisions of this Law and other relevant laws, to request that personal data shall be erased or destructed in the event that the reasons for the processing no longer exist and any operation carried out in this context is reported to the third persons, to whom your personal data is transferred,
 • To object to the occurrence of a result against you, if any, by analyzing the data processed solely through automated systems,
 • To claim compensation if you sustain damage due to unlawful processing of your personal data.

You can send, to our Company, your applications relating to your rights set forth above, by filling in the "TAV İşletme Hizmetleri Anonim Şirketi Data Subject Application Form" available at the address of [www.tavisletmehizmetleri.com.tr]. Depending on the nature of your demand, your application shall be concluded within the shortest time and at the latest within thirty days and free of charge; however, if the action requires an extra cost, you may be charged based on the tariff determined by the Personal Data Protection Board.

 

Click here to check out all TAV Operation Services CCTV Data Protection and Processing Disclosure documents.
production