Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili bilgilendirme

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA GENEL AYDINLATMA METNİ

TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. (“TAV”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi uyarınca sizleri kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerimiz ile ilgili olarak bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği: TAV İşletme Hizmetleri A.Ş, KVKK uyarınca veri sorumlusu sıfatını haizdir. TAV olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami özen göstermekteyiz. Bu bilinçle, aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde, size ait her türlü kişisel verinin, hukuk ve dürüstlük kurallarına uygun olacak şekilde işlenmesine, kaydedilmesine, saklanmasına ve sorumluluğumuzun tam idraki ile mevzuat tarafından izin verilen sınırlar çerçevesinde işlendikleri amaç ile sınırlı olarak 3. kişilere aktarılmasına/açıklanmasına asgari ölçüde dikkat etmekteyiz.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: TAV’ın müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, sizlerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve tarafınızla akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgileriniz, adres bilgileriniz, iletişim bilgileriniz ve sair kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak elde edilir, kaydedilir, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanır, muhafaza edilir, değiştirilir, yeniden düzenlenir, mevzuata uygun biçimde açıklanır ve aktarılır, devralınır, sınıflandırılır, işlenir ya da verilerin kullanılması engellenir. TAV tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, www.tavisletmehizmetleri.com.tr internet sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği’nden de ulaşabilirsiniz.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişiler ve Aktarma Amacı: TAV, yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verilerinizi mevzuat hükümlerine uygun olarak çalışanlarına, görevlilerine, denetçi ve danışmanlarına, bağımsız denetim şirketlerine, TAV’ın iştiraklerine ve grup şirketlerine, tarafınıza verilecek olan hizmetlerin veya faaliyetlerin yürütülmesi için hizmet alınan veya birlikte çalışılan iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına, kamu kurum ve kuruluşlarına; TAV’ın bizzat veya alt yükleniciler eliyle sağladığı ürün veya hizmetlerin verilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, sizlerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi, tarafınızla akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi, istatistiklerin tutulması, şirket içi planlamalar yapılması, marketing ve bilgi araştırmaları faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla veri aktarımı yapılabilir. Ayrıca TAV, ilgili mevzuat uyarınca raporlanması gereken bilgiler ile kamu otoriteleri tarafından istenen bilgileri, TAV’ın bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla ve gerekli ölçüde mezkûr otoritelere raporlar. Bu madde kapsamında aktarılan verileriniz, aktarımın gerçekleştiği üçüncü kişiler tarafından kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, açıklanabilir, aktarılabilir, devralınabilir, sınıflandırılabilir, işlenebilir ya da verilerin kullanımı engellenebilir.

4. Yurtdışına Veri Aktarımı: TAV tarafından kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2). maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun 9. maddesindeki kurallara uymak kaydıyla yukarıda belirtilen ve yurtdışında mukim kişi ve kuruluşlara, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik olan ve yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel verileriniz, TAV’a ait çağrı merkezleri, internet sayfaları, hizmet verilen noktalar aracılığıyla sözlü ve/veya yazılı olarak ya da güvenlikli elektronik ortamlar aracılığıyla ve hizmet ifası gereği akdedilen sözleşmeler uyarınca toplanabilir. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6. KVKK’nın 11. Maddesinde Belirtilen Haklarınız: Veri sahibi olarak sizler, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle TAV’a  iletmeniz durumunda TAV talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, söz konusu Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir;

a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) kişisel verilerinizin KVKK’nın ilgili maddesine göre silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVKK gereğince, yazılı olarak TAV’a  iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.tavisletmehizmetleri.com.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali A Kapısı VIP Yanı 34149 Yeşilköy/İstanbul adresinde bulunan TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. Pazarlama Müdürlüğü’ne kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.  

İşbu Aydınlatma Beyanı 06.04.2018 tarihinde hazırlanmıştır. Beyan metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Aydınlatma Beyanının yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.

 

Information Note as Per The Law Nr. 6698 On Protection Of Personal Data

INFORMATION NOTE AS PER THE PERSONAL DATA PROTECTION LAW No. 6698

Herein with this statement, TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. (“TAV”) shall inform you and explain the activities related to processing of personal data as per the 10th Article of Personal Data Protection Law (“PDP Law”) no. 6698.

1. Identity of the Data Controller: TAV Isletme Hizmetleri A.Ş. is a Data Controller as per the PDP Law and TAV pays strict attention to the security of your personal data as being a Data Controller. Having that awareness, we are extremely cautious in processing, recording, saving your personal data for the following purposes in conformity with law and ethics as well as transferring to/briefing 3rd parties limited by the purpose of processing within the framework of the limitations permitted by the legislation with the full comprehension of our responsibility.

2. Purpose of Processing of Personal Data: For the purpose of ensuring that the products and services offered by TAV are provided in the best conditions and circumstances, and that such products and services are provided in a reliable and uninterrupted manner, and that the customer satisfaction is increased to the maximum level, and that the payments are performed, and that various processes and procedures with respect to the aforementioned services are conducted, and that the operations are carried out and improved, and that promotional, marketing, advertisement and campaign activities are conducted for such products and services or for any other product and service, and that you are informed about the opportunities, campaigns and such other details, and also that the requirements specified under the agreements, executed by and between you and TAV, are satisfied; TAV shall, either directly or indirectly, obtain and record the respective identity details, address details, contact details and such other personal data in accordance with the basic principles stipulated in PDP Law, and it shall maintain, store and keep any such data physically or electronically in a secured way for a time period befitting processing purposes, and it shall change, redeploy, disclose and transmit any such data as per the applicable regulations thereto, and it shall takeover, categorize, process any such data, or it shall prevent that any such data is used. You can get detailed information about the purposes of processing your personal data by our Company by reading Personal Data Protection and Processing Regulation on our corporate website: www.tavisletmehizmetleri.com.tr.

3. Persons To Which Such Processed Data Might Be Transmitted, and the Purpose of Such Transmission: For the purpose of ensuring that the products or services offered by TAV, either personally or through sub-contractors, are provided, and that the products or services are provided in a reliable and uninterrupted manner, and that the customer satisfaction is increased to the maximum level, and that the payments are performed, and that various processes and procedures with respect to the aforementioned services are conducted, and that the operations are carried out and improved, and that promotional, marketing, advertisement and campaign activities are conducted for such products and services or for any other product and service, and that you are informed about the opportunities, campaigns and such other details, and also that the requirements specified under the agreements, executed by and between you and TAV, are satisfied, and also that the respective statistics are kept, and any internal planning is made, and marketing and information survey activities are conducted; TAV may transmit your personal data to its employees, officers, auditors and consultants, to independent audit firms, the subsidiaries and group companies of TAV,  the business partners and service providers from which any service is procured or with which TAV collaborates for performance of the services to be provided to you or the activities thereto, and to the governmental organizations and agencies, in accordance with the provisions prescribed under the applicable regulations. Furthermore, TAV shall report any information, which is required to be reported as per the applicable regulations, and also any information as requested by the public authorities, to such authorities and to the extend necessary to comply with the information obligations imposed on TAV. Any of such personal data of you, transmitted hereunder, may be obtained, recorded, stored, kept and maintained, changed, redeployed, disclosed, transmitted, taken over, categorized, processed by any third party, to which such data is transmitted, in accordance with the regulations applicable for protection of personal data, or the use of such data may be prevented by any such party, accordingly.

4. Transfer of Personal Data Abroad: Your personal data shall be transferred abroad by obtaining your explicit consent stipulated in article 4(2) of PDP Law or without obtaining your explicit consent if the issues stated in articles 5(2) and 6(3) shall take place and on the condition that the rules stated in 9th article of the Law shall be obeyed. It shall be transferred after the Personal Data Protection Committee (“the Committee”) declares the foreign countries having adequate level of protection, only to the resident persons or organizations. For the countries that there is not an adequate level of protection, if the data controllers in Turkey and in relevant foreign countries commit, in writing, to provide an adequate level of protection and obtain the permission of the Committee, the data shall be transferred.

5. Methods and Legal Grounds of Collecting Personal Data: Your personal data may be collected, either verbally and/or in written form or through secured electronic media or as per the agreements, executed for the purpose of performance of the respective service, by means of the TAV's call centers, websites and the service points. The collected data are processed and transferred within context of personal data processing conditions and purposes stated in 5th and 6th articles of PDP Law as well as for the purposes stated above in clauses (1) and (2).

6. Your Rights As Specified Under Section 11 of the PDP Law: In the event that you would submit your requests related to your rights to TAV as data subjects with the procedures mentioned below herein this Information Note, TAV shall conclude the requests included in the application free of charge and as soon as possible considering the nature of the request and within 30 (thirty) days at the latest. However, in case Personal Data Protection Committee designates a fee for the application, the fee in the tariff designated by the Personal Data Protection Committee shall be collected. The rights as the data subject pursuant to the 11th article of PDP Law are as follows:

a) the right to inquire whether your personal data has been processed, or not; and

b) the right to ask for information thereto, if your personal data has been processed; and

c) the right to be informed about the purpose of processing of any personal data, and also about the fact that whether such data has been used as appropriate to the purpose thereto; and

ç) the right to inquire any third party, to which any such personal data has been transmitted, either domestically or internationally; and

d) the right to ask for correction thereof, in case any personal data has been processed imperfectly or inaccurately; and

e) the right to ask for deletion or disposal of your personal data as per the relevant section of the PDP Law;

f) the right to ask for notifying of any third party, to which any such personal data has been transmitted, of the actions taken as per the sub-paragraphs (d) and (e) hereof; and

g) the right to raise an objection against such outcome in case of emergence of an outcome that is to the detriment of the respective person upon the analysis of any such processed personal data solely by the automatic systems; and also

ğ) the right to claim for indemnification of any damage and/or loss, that might have been incurred in case any such personal data has been processed in breach of the law.

 

As per the 1st clause of 13th article of PDP law, you can convey your request relating to the use of rights stated above in writing or by other means designated by the Personal Data Protection Committee to our Company. As the Personal Data Protection Committee did not define any certain method, you are required to submit your application to TAV in writing pursuant to the PDP Law. Within that framework, in order to use your rights stated above, you have to fill in the form on www.tavisletmehizmetleri.com.tr and deliver a signed copy of the form together with your personal ID information and a letter of request indicating which of the rights stated in 11th article of PDP Law you would like to use, to the Marketing Department at the following address by hand, through a notary public or other methods specified in PDP Law: Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali A Kapısı VIP Yanı 34149 Yeşilköy/İstanbul

Herein this Information Note was drawn up on 06.04.2018. If there would be any amendment in the Information Note, then the enforcement date and content of the disclosure shall be updated.

 
production